Otrzymaliśmy wsparcie

Zarządzenie nr  296/2022 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie na podstawie art. 7 ust 1 ppkt.19, art. 26, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 3 ust.2, art. 14 ust.1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), w związku z art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych        (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.4¹ ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2023r określonych w Programie współpracy Gminy Miasto Pruszków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

  1. w formie powierzenia wykonania zadań publicznych na prowadzenie opiekuńczych i specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Pruszkowa wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
  2. w formie powierzenia wykonania zadań publicznych na programy wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

§ 2

Wyniki konkursu oraz rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik      nr 1  do Zarządzenia.

§ 3

  1. Decyzja Prezydenta Miasta Pruszkowa stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z Oferentami – podmiotami, których oferta została wybrana w konkursie.
  2. Wykonanie tego zarządzenia powierzam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruszkowie.
  3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa a wybranym w postępowaniu konkursowym podmiotem uprawnionym.

§4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa, w Generatorze eNGO na stronie: https://pruszkow.engo.org.pl/ oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 296/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację następujących zadań publicznych w obszarze profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych:

L.P.Rodzaj     zadania  Nr Oferty  Nazwa oferentaWysokość przyznanych środków  
 Prowadzenie opiekuńczych i specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Pruszkowa  1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego       ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa550 000 zł
 Programy wspierania lokalnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeźwego stylu życia          1.  Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus” ul. Kraszewskiego 18, 05-800 Pruszków    100 000 zł

Subscribe to our newsletter!

Administrator Opublikowane przez: